Zašto nacrt novog Zakona o finansiranju lokalnih samouprava nije dobar za građane Srbije?

Šta smo to uradili?

Imajući u vidu kršenje zakonskih normi i važećih dokumenata koji se predlažu u nacrtu novog Zakona o finansiranju lokalnih samouprava, 16 organizacija građanskog društva iz 11 gradova i opština, a koje predstavlja Nacionalna koalicija za decentralizaciju (NKD), podnelo je zvaničan dopis Vladi Srbije u okviru javne rasprave, zahtevajući da se donošenje Zakona vrati u legalne okvire, kroz formiranje Komisije za finansiranje lokalne samouprave i da se u Zakonom propisanoj proceduri, krene u izradu novog Zakona koji bi povećao, a ne smanjivao, prihode JLS, u skladu sa principom decentralizacije do uspostavljanja principa supsidijarnosti kao dominantnog u odnosu centralne-regionalne-lokalne vlasti.

Zašto to tražimo?

Ovakav nacrt je u suprotnosti sa više akata sa zakonskom snagom kao i zvaničnih dokumenata koje je donela Vlada Srbije i koji su obavezni za sporovođenje kao i dokumenata EU koje navodno poštuje Vlada Srbije:
– Zakona o finansiranju lokalne samouprave koji je na snazi,
– Evropske povelje o lokalnoj samoupravi koja je ratifikovana od strane Skupštine 2007. godine i koja je deo pravnog sistema Srbije,
– Strategije važeće reforme javne uprave koju je usvojila Vlada Republike Srbije,
– Preporuka iz Izveštaja EU o napretku od 10 novembra 2015.

Da se podsetimo šta se kaže u Ustavu Srbije, član 12, stav 1:
Državna vlast ograničena je pravom građana na pokrajinsku autonomiju i lokalnu samoupravu.

Dok sa druge strane, ta Evropa, kojoj težimo, u članu 3 stav 1, Evropske povelje o lokalnoj sampoupravi kaže:
Lokalna samouprava označava pravo i sposobnost lokalnih vlasti da, u okviru zakonskih ograničenja, uređuju poslove i upravljaju bitnim delom javnih poslova pod svojom odgovornošću i u interesu lokalnog stanovništva.

Decentralizacija Srbije nije moguća bez finansijske decentralizacije.

Ako vam još nije potpuno jasno o čemu pričamo, i zašto se bunimo, samo još dve vrlo bitne brojke. Od ukupnog iznosa prihoda koji se u jednoj godini prikupi na ime svih fiskalnih i parafiskalnih nameta u Srbiji, 86% novca ide u republički budžet, dok samo 14% novca ide za redovno funkcionisanje lokalnih samouprava sa preko 40 različitih poslova koje obavljaju u okviru svojih nadležnosti. Nacrt novog Zakona, umesto da ima cilj da izbalansira te dve sume, ugrožava princip ravnomernog regionalnog razvoja Srbije i ugrožava osnovna demokratska načela drastičnim umanjenjem izvornih prihoda lokalnih samouprava.

A sve to treba da izglasaju Vaši poslanici! Ljudi koje ste Vi izabrali, i koje Vi plaćate da brane Vaše interese. Mislite o tome!

Jer je sve #stvarizbora, i jer je veoma bitno da #biramkogabiram. Naročito u izbornoj godini!

Share